top of page
Handyman_edited.jpg

BLOGI TALOYHTIÖILLE

Parempi yleistietämys johtaa parempaan läpinäkyvyyteen.

Energiatodistus taloyhtiössä

Mikä on energiatodistus ja pitääkö sellainen olla taloyhtiössä?


Energiatodistuksesta säädetään laissa “Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013”, jonka tarkoituksena on edistää rakennusten energiatehokkuutta mahdollistamalla niiden energiatehokkuuden vertailu.


Käsittelemme tässä kirjoituksessa energiatodistusta taloyhtiön näkökulmasta, vaikka muunkin tyyppisiltä rakennuksilta edellytetään energiatodistus.


Käytännössä kaiken tyyppiset taloyhtiöt ovat velvoitettuja hankkimaan energiatodistuksen. Hankinnasta vastaa rakennuksen omistaja tai haltija riippuen kenelle kunnossapitovastuu on osoitettu. Energiatodistus laaditaan koko rakennukselle tai rakennuksen osalle, jos rakennuksen merkittävien osien käyttötarkoitukset eroavat toisistaan.


Taloyhtiössä huoneistoa myytäessä tai vuokrattaessa tulee esittelytilanteessa olla esittää voimassa oleva energiatodistus


mahdolliselle ostajalle tai vuokralaiselle. Tähän kelpaa joko alkuperäinen tai jäljennös energiatodistuksesta.
Energiatodistus uudisrakennuksessa


Kun rakennuslupaa haetaan uudisrakennukselle, on esitettävä energiatehokkuus ja siten osoitettava rakennuksen arvioitu energiatehokkuus. Ennen rakennuksen käyttöönottoa on energiatodistus korvattava täydennetyllä tai tarkennetulla energiatodistuksella.


Energiatodistuksen sisältö

Energiatodistus on laskennallinen ja se perustuu rakennuksen ominaisuuksiin. Energiatodistuksen energialuokka perustuu energiatehokkuuden vertailulukuun, E-lukuun, joka on energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen vakioituun käyttöön perustuva vuotuinen ostoenergiankulutus lämmitettyä nettoalaa kohden.


Energiatodistus on voimassa enintään kymmenen vuotta tai kunnes se korvataan uudella.


Kuka energiatodistuksia tekee?


Energiatodistusten laatimiseen vaaditaan tehtävään soveltuva pätevyys. Pätevyyden voi tarkistaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn energiatodistusten laatijoista ylläpitämästä rekisteristä.


Builderbot ja energiatodistus


Energiatodistuslain tullessa voimaan kymmenen vuotta sitten 2013 tulee useissa taloyhtiöissä energiatodistus uusittavaksi lähiaikoina. Isännöitsijänä tai taloyhtiön hallituksen edustajana voit kilpailuttaa energiatodistuksen laatijat Builderbotin kautta.


Lähdeluettelo

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130050

https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiatodistusneuvonta/mika_on_energiatodistusbottom of page