top of page

Yleiset sopimus- ja käyttöehdot

Voimassa alkaen: 26.4.2021

1. Näitä sopimus- ja käyttöehtoja sovelletaan Jakoa Enterprises Oy:n (3001890-6) ja palvelun käyttäjän väliseen sopimussuhteeseen sekä Jakoa Enterprises Oy:n omistaman BuilderBot-alustapalvelun käyttämiseen. Jakoalla on oikeus muuttaa näitä sopimus- ja käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Mikäli muutoksia tehdään, Jakoan tulee ilmoittaa tästä palvelun käyttäjille ja lähettää uudet ehdot palvelun käyttäjille hyväksyttäväksi. Uudet ehdot tulee hyväksyä, jotta palvelun käyttöoikeus jatkuu. Palvelun käyttäminen on kiellettyä ilman, että käyttäjä hyväksyy näitä sopimus- ja käyttöehtoja.

2.Rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi ja tarjotessaan tai tilatessaan palveluita BuildetBot-Palvelun kautta, käyttäjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia palvelun yleisiä sopimus- ja käyttöehtoja. Käyttäjän rekisteröitymisen edellytys on vähintään 15 vuoden ikä. Maksullisten palvelun ominaisuuksien käyttämiseen alle 18 vuoden ikäisiltä käyttäjiltä edellytetään huoltajan tai edunvalvojan suostumus. Palvelun käyttäjän tulee tutustua huolellisesti näihin ehtoihin ennen Palvelun käytön aloittamista.

 

3. Palveluntuottajalla tarkoitetaan näissä sopimusehdoissa Jakoa Enterprises Oy:tä.

 

4. Asiakkaalla tarkoitetaan näissä sopimus- ja käyttöehdoissa yksityishenkilöä tai yhteisöä, joka tarjoaa tai ostaa palveluita BuilderBot-palvelun kautta.

 

5. Palvelun Käyttäjällä tarkoitetaan näissä ehdoissa luonnollista henkilöä, joka käyttää Palvelua itsensä tai asiakkaan (edustamansa yhteisön) lukuun. Laskutuspalveluita käyttävät kevytyrittäjät käyttävät Palvelua aina itsensä lukuun. Palvelun käyttäjäksi rekisteröidytään aina yksityishenkilönä. Asiakkaalla (mikäli yhteistö) voi olla palvelussa samanaikaisesti useita palvelun käyttäjiä. Rekisteröityessään Palvelun käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjällä on oikeus sitoutua näihin sopimus- ja käyttöehtoihin, käyttää palvelua ja tehdä toimeksiantositoumuksia edustamansa omaan tai Asiakkaan lukuun. Palvelun käyttäjä on aina vastuussa omilla käyttäjätunnuksillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Palvelun käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä käyttäjätunnusta tai salasanoja saa luovuttaa missään olosuhteissa ulkopuolisten käyttöön.

6. Palvelulla tarkoitetaan näissä ehdoissa Palveluntuottajan ylläpitämää sähköistä BuilderBot-palvelua, joka mahdollistaa palveluita tarjoavien yritysten (tai kevytyrittäjien) ja palveluita ostavien yksityishenkilöiden tai yhteisöjen kohtaamisen ja kaupankäynnin.

 

7. Palveluntuottaja antaa Asiakkaalle näiden ehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden Palveluun. Käyttäjä saa käyttää Palvelua laitteistollaan näiden käyttöehtojen mukaisesti. Palvelun ja sen sisältämän aineiston omistaa Palveluntuottaja.

8. Käyttöoikeus alkaa, kun Asiakas on rekisteröitynyt Palveluun ja hyväksynyt nämä sopimus- ja käyttöehdot.

9. Käyttöoikeuden nojalla Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida Palveluun sisältyvää tietokantaa eikä kerätä siitä osia ja muodostaa niistä omaa palvelu-/aineistokokonaisuutta.

10. Palvelu kokonaisuudessaan, sen sisältämät aineistot ja tietokoneohjelmat ovat tekijänoikeuslain (404/1961) 1 §:ssä mainittuja tekijänoikeudellisesti suojattuja teoksia, joiden tekijänoikeus kuuluu tekijöille ja Palveluntuottajalle.

11. Palveluun kuuluvaa tietokantaa, sen sisältämiä aineistoja tai tietoja ei ilman Palveluntuottajan nimenomaista kirjallista lupaa saa kopioida, luovuttaa, julkaista, hyödyntää kaupallisesti eikä muullakaan tavalla käyttää muutoin kuin näiden sopimus- ja käyttöehtojen määräysten mukaan.

12. Palvelun sisältämää aineistoa ei saa luovuttaa edelleen muutoin kuin näiden sopimus- ja käyttöehtojen mukaisesti.

13. Mikäli Palveluntuottajalla on perusteltua syytä epäillä, että Asiakas ei ole noudattanut näitä sopimus- ja käyttöehtoja, on Palveluntuottajalla oikeus poistaa Asiakkaan käyttöoikeus tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin siltä osin kuin se on tarpeellista sopimus- ja käyttöehtojen vastaisen toiminnan lopettamiseksi. Asiakkaalla ei ole tällöin oikeutta vahingonkorvaukseen tai jo maksetun tai laskutetun palkkion palautukseen. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Asiakkaan käyttöoikeus milloin tahansa, mikäli epäilee Asiakasta palvelun väärinkäytöstä.

14. Asiakas vastaa sen puolesta toimivien Käyttäjien menettelystä Palveluntuottajille, muille Asiakkaille ja Käyttäjille kuin omastaan ja on velvollinen korvaamaan näiden edellä mainituille tahoille aiheuttaman vahingon tavanomaisten isännänvastuuta koskevien periaatteiden mukaisesti.

15. Palveluntuottaja voi sulkea Asiakkaan pyynnöstä käyttöoikeuden yksittäiseltä Käyttäjältä.

16. Asiakas voi irtisanoa Palvelun käyttöoikeuden ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palveluntuottajalle.

17. BuilderBot-palvelussa syntyvän rakennuspalveluita koskevan toimeksiannon sopimusosapuoliksi tulevat aina kyseistä palvelua tarjoava Asiakas ja kyseistä palvelua tilaava Asiakas. Palveluntuottaja toimii ilmoitusten ja tarjousten välittäjänä, eikä koskaan tule osapuoleksi Asiakkaiden välisiin toimeksianto- tai kauppasopimuksiin.

18. Palveluntuottaja ei vastaa miltään osin sen Asiakkaiden välisten toimeksiantoja koskevien sopimusten mukaisten velvoitteiden täyttämisestä eikä Asiakkaiden toisilleen työssään tai muuten Asiakkaalle mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

19. Palveluntuottaja ei vastaa Asiakkaalle kuuluvien toimeksiantovelvoitteiden täyttämisestä.

20. Asiakas vastaa BuilderBot-palveluun ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tietojen muutoksista Käyttäjän on ilmoitettava välittömästi Palveluntuottajalle. Väärien tietojen ilmoittamisesta Palveluntuottajalla on oikeus estää Palvelun käyttö Asiakkaalta.

21. Palvelun käyttämiseen tarvitaan sen käyttöön soveltuvan laitteiston lisäksi tietoliikenneyhteys ja verkkoselain.

22. Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käyttöön liittyvistä teknisistä laitteista ja niihin liittyvistä kustannuksista.

23. Asiakas tiedostaa, että kaikki Palvelun sisältämät tiedot ovat luottamuksellisia. Asiakas sitoutuu olemaan paljastamatta ja käyttämättä hyväkseen tietoonsa saamiaan toisten Asiakkaiden ja Palveluntuottajien liikesalaisuuksia tämän sopimuksen voimassa ollessa ja sen päättymisen jälkeen.

24. Asiakas sitoutuu, että kaikkia kolmansilta osapuolilta (Esim. Vastuu Group) haettuja yritys- ja henkilötietoja käytetään vain laillisiin ja kolmansien osapuolien palveluiden voimassaolevien sopimus- ja käyttöehtojen ja tietosuojaselosteiden mukaisiin käyttötarkoituksiin noudattaen kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä.

25. Jos Asiakas kerää Palveluntuottajan palveluun omaa asiakas- hankinta- tai muuta rekisteriä, joka vaatii yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamista, niin Asiakas vastaa omista ajantasaisista tietosuojaselosteista.

26. Palveluntuottaja sitoutuu olemaan paljastamatta ja käyttämättä hyväkseen tietoonsa saamiaan Asiakkaiden liikesalaisuuksia tämän sopimuksen voimassa ollessa ja sen päättymisen jälkeen.

27. Asiakas ja Palveluntuottaja sitoutuvat olemaan paljastamatta ja käyttämättä hyväkseen sekä oikeudettomasti käsittelemästä tämän sopimuksen voimassa ollessa ja sen päättymisen jälkeen Palvelussa olevien henkilöiden henkilötietoja. Asiakas ja Palveluntuottaja sitoutuu omalta osaltaan noudattamaan toiminnassaan kulloinkin voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä. Asiakkaalla on velvollisuus viipymättä ilmoittaa Jakoalle tietoonsa tulleista tietoturvaloukkauksista, joiden seurauksena henkilötietoja on luovutettu tahoille, joilla ei ole tietojensaantiin perusteltua oikeutta. Käyttäjällä on tietosuojalain mukainen oikeus saada tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot ja vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon (ml. henkilöstä kerätyt palautteet) poistamista tai oikaisemista. Kun pyyntö on vastaanotettu, niin Jakoa ryhtyy toimenpiteisiin pyynnön toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittelyä kuvataan tarkemmin tietosuojaselosteessa. Hyväksymällä nämä sopimus- ja käyttöehdot Palvelun käyttäjä samalla vakuuttaa perehtyneensä oheiseen tietosuojaselosteeseen. Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelussa aina niin korkeaa tietoturvan tasoa kuin vain on mahdollista. Asiakas kuitenkin ymmärtää, että riski tietoturvaloukkauksista on aina olemassa.

28. Palvelussa rakennuspalveluita tilaavia käyttäjiä pyydetään antamaan arvosteluita koskien rakennuspalveluita tarjoavien käyttäjien työsuorituksia. Perättömän tai loukkaavan arvostelun antaminen on kiellettyä ja voi johtaa palvelun käyttöoikeuden poistamiseen. Jos käyttäjä esittää ja osoittaa, että annettu arvostelu on virheellinen ja pyytää Palveluntuottajalta arvostelun muuttamista tai poistamista, arvostelun antavalla käyttäjällä on pyydettäessä velvollisuus perustella ja tarvittaessa oikaista antamaansa arvostelua. Rakennuspalveluita tarjoavalla käyttäjällä on oikeus antaa arvosteluita koskien rakennuspalveluita tilaavaa käyttäjää ja työolosuhteita, joissa on työskennellyt. Perättömän tai loukkaavan arvostelun antaminen on kiellettyä ja voi johtaa palvelun käyttöoikeuden poistamiseen. Jos käyttäjä esittää ja osoittaa, että annettu arvostelu on virheellinen ja pyytää Palveluntuottajalta arvostelun muuttamista tai poistamista, arvostelun antajalla on pyydettäessä velvollisuus perustella ja tarvittaessa oikaista antamaansa arvostelua. Nämä sopimus- ja käyttöehdot hyväksymällä jokainen osapuoli hyväksyy ja antaa suostumuksensa siihen, että Palveluntuottajalla on oikeus julkaista kaikkia osapuolia koskevia arvosteluita palvelussa.

29. Asiakas on velvollinen suorittamaan Palveluntuottajalle kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset palkkiot. Palkkiot erääntyvät maksettavaksi seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä ellei muuta sovita.

30. Palveluntuottajalla on oikeus pidättää hallussaan olevat Asiakkaalle kuuluvat varat saataviensa vakuudeksi.

31. Palveluntuottaja pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että Palvelu on käytettävissä, mutta ei vastaa Palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi, eikä vastaa vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai toimimattomuudesta.

32. Asiakkaan on reklamoitava Palvelussa havaitsemistaan puutteista viipymättä ja viimeistään 14 päivän kuluessa.

33. Palveluntuottaja ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuu Palvelun käyttämisestä eikä vastaa sen soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen.

34. Palveluntuottaja ei vastaa virheestä, viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sellaisesta epätavallisesta ja ennalta-arvaamattomasta syystä, johon Palveluntuottaja ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia ei ole kohtuullista huolellisuutta noudattaen voinut välttää.

35. Palveluntuottaja ilmoittaa sopimusten, yleisten ehtojen, koulutussetelin tai hinnaston muutoksista internet-sivuillaan vähintään kuukautta ennen muutosta.

36. Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Neuvottelujen päätyttyä erimielisinä osapuolilla on oikeus viedä erimielisyys Palveluntuottajan kotipaikan yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

37. Maksullisten palveluiden osalta Palveluntuottajan ja Asiakkaan välinen sopimus astuu voimaan, kun rakennuspalveluita tarjoava Asiakas on löytänyt Palvelun avulla rakennuspalveluita tilaavan Asiakkaan ja tehnyt tämän kanssa toimeksiantosopimuksen työn suorittamisesta tai muusta sovitusta toimenpiteestä. Tällöin Palveluntuottajalle syntyy oikeus periä Asiakkaalta hinnaston mukainen palvelumaksu. Sopimus voi astua voimaan myös siitä erikseen sovittaessa, esimerkiksi mahdollisten kiinteähintaisten palveluiden osalta.

38. Palveluntuottaja veloittaa palvelumaksun aina voimassa olevan hinnaston mukaan. Hinnasto löytyy Palveluntuottajan kotisivuilta www.builderbot.io.

39. Palveluntuottajalta tulevat laskut on maksettava aina eräpäivään mennessä. Mikäli maksut myöhästyvät, on Palveluntuottajalla oikeus periä korkolain mukaiset viivästyskorot ja perintälain mukaiset huomautus- ja perintäkulut. Jos Asiakas ei ole suorittanut myöhästynyttä maksua, on Palveluntuottajalla oikeus sulkea Asiakkaan käyttöoikeus Palveluun.

40. Palveluntuottajalla on oikeus viestiä Palvelun käyttäjille mm. sähköpostitse, puhelimitse ja tekstiviestitse. Palveluntuottaja voi välittää kaikkia niitä tietoja, jotka tuovat sujuvuutta Palvelun käyttöön ja Asiakkaiden välisten toimeksiantojen toteuttamiseen. Käyttäjä voi vaikuttaa saamiinsa viesteihin ottamalla yhteyttä Palveluntuottajan asiakaspalveluun tai poistamalla käyttäjätilinsä.

41. Palveluntuottajalla on referenssioikeus maksullisia Palveluita käyttävien Asiakkaiden osalta. Palveluntuottaja voi käyttää näitä asiakassuhteita referenssinä tarjotessaan omia palveluita tai tuotteita.

42. Palvelun Käyttäjän ilmoittamat työtilaukset, joita ei todellisuudessa ole olemassa, tai joiden teettämistä ei ole aikomus Palvelun avulla toteuttaa, ilmoittaminen Palvelussa on ehdottomasti kiellettyä. Palvelua tulee käyttää ainoastaan todellisten työtilausten ilmoittamiseen. Väärinkäytös on rangaistavaa ja voi johtaa Palvelun käyttöoikeuden lopettamiseen.

43. Rakennuspalveluita tarjoava asiakas sitoutuu aina ilmoittamaan kirjallisesti Palveluntuottajalle Palvelun avulla tehdyistä sopimuksista ja toteutuneista työtilauksista. Palvelun avulla tehtyihin sopimuksiin ja työtilauksiin kuuluvat ne sopimukset ja työtilaukset, joissa molemmat osapuolet ovat hyväksyneet Palvelun sopimus- ja käyttöehdot. Jos Rakennuspalveluita tarjoava asiakas ei noudata ilmoitusvelvollisuutta Palvelun avulla tehdyistä sopimuksista ja työtilauksista Rakennuspalveluita tilaavien asiakkaiden kanssa kahden viikon sisällä toimeksiannon tilauksesta, on Palveluntuottajalla oikeus lopettaa Asiakkaan käyttöoikeus Palvelussa. Ilmoitusvelvollisuutta rikottaessa käyttöoikeuden lopettamisen lisäksi Palveluntuottajalla on oikeus veloittaa lisäsanktiona ylimääräinen korotettu palvelumaksu. Ylimääräisen korotetun palvelumaksun suuruus on 30 %:n osuus työtilauksen ALV 0 % kokonaishinnasta, kuitenkin enintään 5000 euroa. Palveluntuottajalla on oikeus, milloin tahansa, tarkastaa Rakennuspalveluita tarjoavan asiakkaan kirjanpito ja muut oleelliset dokumentit tai tiedot siinä määrin kuin on tarpeellista sen varmistamiseksi, että ilmoitusvelvollisuutta tai Palvelun sopimus- ja käyttöehtoja ei ole rikottu. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa tarkastuksen vaatimisesta kirjallisesti Asiakkaalle. Asiakas sitoutuu auttamaan Palveluntuottajaa tarkastuksessa parhaansa mukaan. Mikäli tehdyssä tarkastuksessa tai sen johdosta Asiakkaan todetaan laiminlyöneen ilmoitusvelvollisuutensa, tulee kaikki tarkastuksesta aiheutuneet kulut Asiakkaan vastattavaksi.

44. Nämä yleiset sopimus- ja käyttöehdot tulevat voimaan 26.4.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi.

45. Palveluntuottajan yhteystiedot:

Jakoa Enterprises Oy (BuilderBot), Y-tunnus 3001890-6, Lapinlahdenkatu 16, 00180, www.builderbot.io

pate.png

Patrick Nyberg

Toimitusjohtaja

040 529 2880

patrick@builderbot.io

bottom of page